LET OP: Minimum bestelling van EUR 100,00 exclusief BTW en exlusief verzenkosten, Glas is alleen af te halen

Wij zijn voor onbepaalde tijd gesloten

Voor buitenlandse klanten is het alleen nog mogelijk met een geldig BTW nummer te bestellen

Algemene voorwaarden

Bij het winkelen op TPT zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Indien U een bestelling plaatst, wordt U gevraagd akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Op verzoek kunnen wij de algemene voorwaarden ook mailen.

Artikel 1     Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Dag:
kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd
is gespreid;

Duurzame gegevensdrager:
elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer:
de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In deze algemene voorwaarden ook wel aangeduidt met TPT;

Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2     Identiteit van de ondernemer
Truck Parts Trading(TPT)
Ambachtsweg 12, 6673 DK  Andelst
Telefoonnummer: + 31 (0) 488 453094
E-mailadres: info@truckpartstrading.nl  
KvK-nummer: 09124124
BTW-nummer: NL814824924B01

Artikel 3     Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TPT en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TPT en de consument, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TPT, waarbij voor de uitvoering daarvan derden zijn betrokken.

6. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. TPT en de wederpartij zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

8. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4     De overeenkomst
1. De overeenkomst tussen TPT en de consument komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TPT onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Feitelijke uitvoering door TPTof een door TPT verzonden factuur staat gelijk aan bevestiging van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door TPT is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. TPT kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TPT op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de consument het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

5. TPT zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van TPT waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 5 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5     Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
− de prijs inclusief belastingen;
− de eventuele kosten van aflevering;
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
− de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
− of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
− de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
− de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

4. Indien de inhoud van de aanvaarding afwijkt van de inhoud van het aanbod, dan is TPT daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TPTanders aangeeft.

Artikel 6     Prijs en prijsverhoging
1. Alle prijzen op TPT  worden, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt en zijn inclusief 21% omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van verandering van wettelijke BTW tarieven.

3. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 7     Levering en uitvoering
1. TPT zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van producten.

2. Producten uit voorraad leverbaar, worden zo spoedig mogelijk na de bestelling verzonden, in ieder geval binnen 3 werkdagen.

3. TPT brengt voor de levering van producten verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden aangegeven in de bevestiging van de bestelling.

4. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan TPT  kenbaar heeft gemaakt.

5. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TPT geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TPT het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TPT zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van TPT.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8   Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TPT te melden.

3. Indien sprake is van faillissement of surseance van betaling van de consument, zijn de vorderingen van TPT en de verplichtingen van de consument jegens TPT onmiddellijk opeisbaar.

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft TPT behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9     Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. TPT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
-de consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
-na het sluiten van de overeenkomst TPT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen;
-de consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-indien door vertraging aan de zijde van de consument niet langer van TPT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
- indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van TPT kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de consument toerekenbaar is, is TPT gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de direct en indirect ontstane kosten.

3. In geval van liquidatie, surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de consument niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het TPTvrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

4. Ingeval TPT de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.

Artikel 10     Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TPT retourneren, conform de door TPT verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. De consument is zelf verantwoordelijk voor bewijs dat de geleverde zaken binnen de termijn zijn teruggestuurd bijv. door middel van een bewijs van postbezorging.

4. TPT behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat het product reeds is gedragen, gebruikt of door de schuld van de consument is beschadigd.

Artikel 11     Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Na ontvangst van het artikel, betaalt TPT zo spoedig mogelijk het volledige aankoopbedrag aan de consument terug, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

Artikel 12    Uitsluiting herroepingsrecht
1. TPT kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 13     Overmacht
1. Indien TPT door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de consument kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Onder overmacht wordt verstaan: hetgeen wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen en alle van buitenkomende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop TPT geen invloed op kan uitoefenen maar die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

3. Indien de periode waarin TPT door overmacht de verplichtingen jegens de consument niet kan nakomen langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien TPT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is TPT gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren. De consument is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14     Garantie
1. TPT staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat TPT er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover TPT kan doen gelden.

3. De consument heeft de verplichting om bij ontvangst van het product deze te onderzoeken of te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk te melden aan TPT.

4. Indien de consument van mening is dat hij beschikt over een ondeugdelijk product, dan dient hij dit aan te tonen en contact op te nemen met TPT zodat overleg kan worden gevoerd over een deugdelijke oplossing voor beide partijen.

Artikel 15     Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door TPT  in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van TPT totdat de consument alle verplichtingen uit de met TPT gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

Artikel 16     Aansprakelijkheid
1. Indien TPT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze en de wettelijke bepaling(en) is geregeld.

2. TPT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TPT is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. TPT is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, immateriele schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan volgens artikel 7:24 lid 2 BW.

4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van TPT.

5. TPT aanvaardt aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken in geleverde zaken waarvoor TPT aansprakelijk is.

6. Indien TPT aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

7. Indien de consument niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke TPT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan TPT verleent, kan de consument nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door TPT.

Artikel 17     Privacy
1. TPT gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie van bezoekers op TPT. TPT is de enige eigenaar van de persoonlijke informatie die wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. De informatie wordt door TPT niet verkocht aan, gedeeld met of verhuurd aan derden.

2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker van de website van TPT kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor verbetering van de bedrijfsdoeleinden.

3. TPT verzamelt niet-persoonlijke informatie over de online bezoekers om het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen bepalen.

4. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd.

Artikel 18     Klachtenregeling
1. TPT beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TPT, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij TPT ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt doorTPT binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten, alvorens een beroep op de rechter wordt gedaan.

Artikel 19     Toepasselijk recht
1. Op al het aanbod van en overeenkomsten tussen TPT en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een consument woonplaats heeft in het buitenland.

Artikel 20     Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.